Introductie

Introductie

Het bevorderen van de kennisoverdracht over horen en niet goed horen en over de gevolgen daarvan voor het functioneren in het dagelijks leven is al meer dan 70 jaar een centrale doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA). Deze kennisoverdracht wordt door de leden van de vereniging verzorgd in verschillende vormen zoals informatie aanreiking, voorlichting en het geven van onderwijs en dat weer op verschillende niveaus

Het is niet goed mogelijk om met één geschreven boek al deze informatie op maat te verstrekken. Door het benutten van de mogelijkheden die het internet biedt wordt dat anders. Met een goede opzet kan vanuit een gekozen kennisniveau overgestapt worden naar een ander niveau voor een verklarende of verdiepende informatie op een andere plaats in het boek.

Met het ontwikkelen van een Nederlands Leerboek Audiologie hoopt de NVA te bereiken dat alle personen die op het gebied van de audiologie werken kunnen beschikken over een overeenkomstige basiskennis zodat de onderlinge samenwerking soepeler gaat verlopen. Iedereen heeft toegang tot dit leerboek en kan het op elk moment als informatorium en naslagwerk gebruiken.

In de opzet van dit leerboek is uitgegaan van drie niveaus van kennisoverdracht. Niveau 2 vormt de hoofdlaag en is gericht op cursisten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Om op het NVA lustrum het groeiboek te presenteren heeft de redactie hieraan alle aandacht besteed. De inhoud is in 11 boekdelen ingedeeld en elk daarvan is weer onderverdeeld in hoofdstukken. De bijdragen voor de reeds geschreven hoofdstukken zijn alle aangeleverd door leden van de vereniging en door de redactie, met het oog op het gewenste kader, bewerkt. Met de verdere medewerking van de leden zullen de nu nog lege plekken de komende tijd gevuld gaan worden.

Boekdeel 1 geeft op niveau 1 informatie voor personen die vragen hebben over horen en/of slechthoren. De bedoeling is dat dit onderdeel duidelijkheid geeft juist ook als er geen voorkennis is op het gebied van de audiologie. Voor verdere informatie kan doorgeklikt worden naar de desbetreffende boekdeel van niveau 2, bereikbaar via de home-pagina van het leerboek, waarop de titel van elk boekdeel gekozen en geklikt kan worden.

Niveau 3 bestaat in tegenstelling tot de twee andere niet uit een doorlopende tekst maar uit losse onderdelen. Deze zijn vanuit niveau 2 kan aan te klikken om uitgebreidere informatie over een onderwerp te krijgen. Het is gericht op universitair onderwijs: Het geven van achtergrond informatie en het vermelden van de ‘State of the Art’. Het bevat ook delen van in Engels gestelde publicaties en literatuurverwijzingen. Vanuit niveau 3 kan dan weer naar het punt van vertrek worden teruggeklikt.

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H