D
D(max)9.3.2.3maximale score in de discriminatie curve van het spraakaudiogram
D/A converter9.2.5.6omzetter van digitaal naar analoog signaal (integreren)
dakmembraan3.2.2.3zie tectoriaal membraan
daPa8.3.1.2deca Pascal, maat voor druk die gebruikt wordt voor aangeven van beweeglijkheid (trommelvlies)
DAT-recorder5.3.2.1Digitale Audio Tape: de recorder slaat het signaal meteen op in getallenreeksen (digitaal)
dB (A)5.2.2.4dB t.o.v.A-netwerk, een referentie niveau dat in de akoestiek wordt gebruikt
dB HL5.2.2.4dB t.o.v.Hearing Level (drempel van de goedhorende mens, Fletcher-Munson kromme)
dB re SPL4.5.1.3dB peak equivalent SPL referentie is gemiddelde subjectieve drempel van goed horenden
dB SL5.2.2.4dB t.o.v.Sensation Level (subjectieve luidheidbeleving) zie deci-Bell
dB SPL4.5.1.3geluidssterkte in dB met referentie peak equivalent Sound Pressure Level (0.002 dyne per cm2)
dB t.o.v. referentie niveau5.2.2.1zie deci-Bell
dB-A norm5.2.2.4dB maat in akoestiek gebaseerd op 40 dB isofoon wordt gebruikt in akoestiek
dBnHL8.3.9.2maat voor stimulusintensiteit in dB met referentie de drempel van de gemiddelde goedhorende
deca-Pascal (daPa)8.3.1.2maat voor luchtdruk (1 deca-Pascal = 10 Pascal = 1.02 mm waterdruk
decay8.3.3.1verval: het afnemen van de luidheid van (of de reactie op) een aangehouden constant geluid
deci-Bell1.1.2.25.2.2.1logaritmische verhoudingsmaat maat voor geluidssterkte t.o.v.referentie niveau (1/10e deel Bell)
decibelschaal5.2.2.2maat waarin geluidsdruk wordt uitgedrukt
deeltoon2.5.1.3componenten van een (harmonisch) complex geluid
Deiterscel4.3.1.1steuncel bij de haarcellen van Corti (zie fig 2 in 4.3.2.1)
delta puls (klik)5.3.1.5oneindig korte puls
dempend filter9.2.3.7filter dat die componenten in het geluid afzwakt waarop het is afgestemd
dendriet6.1.1.2(uitlopers van) zenuwvezels
depolarisatie6.1.1.2wegvallen van een (elektrische) potentiaal
deprivatie8.2.3.1achterblijven van de ontwikkeling van het auditieve systeem door onvoldoende stimulatie
deregulering1.1.8.89.3.1.2wijziging van de regels van de hoortoestel verstrekking per 1-1-2004
detecteerbaarheid2.5.1.3waarneembaarheid, onderscheidbaarheid
DFN7.1.2.6Niet-syndromaal en X-gebonden
DFNA7.1.2.6Niet-syndromaal en autosomaal dominant
DFNB7.1.2.6Niet-syndromaal en autosomaal recessief
DFT5.3.2.5Discrete Fourier Transform: zie aldaar
DI9.2.6.7Directivity Index: mate van richtinggevoeligheid van een microfoon
diabetes1.1.6.58.1.2.5suikerziekte
diagnostisch8.1.2.2gericht op de diagnostiek, het vaststellen welke aandoening het betreft
dichotisch2.7.1.3geluidsaanbod waarbij Li en Re een verschillend geluidssignaal wordt aangeboden ( 2.4.1.3)
dichotisch spraakverstaan8.3.13.6test op het vermogen twee (elk aan één oor aangeboden) woorden goed na te zeggen
differentiaaldiagnostiek8.3.8.2aangeven welke ziekten of aandoeningen de geconstateerde afwijking kunnen veroorzaken
diffractie v geluid5.2.1.2zie breking van geluid
diffuus geluid5.5.1.2geluid dat indirect, via reflecties (weerkaatsing) oor bereikt
diflunisal7.4.1.2ontstekingsremmend geneesmiddel (kan ototoxische werking hebben)
digitaal hoortoestel1.1.8.89.2.5.1hoortoestel met digitaal werkende elektronische schakeling (zie ook 9.3.4.5)
digitaalsignaal9.2.4.4een signaal dat wordt gepresenteerd door een reeks getallen die de signaal grootte leveren
Digitale Signaal Proc.9.2.5.7DSP onderdeel in hoortoestel dat het gedigitaliseerde signaal bewerkt (zie ook 9.3.4.5)
digitale signaalbewerking9.2.5.1digitaliseren (omzetten in getallenreeks) van een analoog signaal (output van een microfoon)
digitale-filters9.2.5.4filter bewerking op gedigitaliseerde signalen door tijdsvertragende elementen
digitaliseren1.1.8.69.2.4.4een elektrisch signaal omzetten in (een reeks) pulsen van de zelfde grootte als het signaal
dilatatie van pupil7.2.3.2verwijding van pupil door inspanning bij luisteren
dincephalon3.1.1.4tussen- of binnenhersenen, hier worden primitieve gedrags reflexen (b.v. oriëntatie) gegenereerd
diotisch2.7.1.3op beide oren, binauraal
diplacusis1.1.4.92.4.1.2het horen van een zelfde toon als verschillend in toonhoogte in beide oren
Dirac puls (klik)5.3.1.5oneindig korte puls
direct geluid5.5.1.2geluid dat rechtstreeks vanuit de bron het oor bereikt
directional-bands2.7.1.4voorkeurs richting om geluid (verticaal) te lokaliseren (hangt af van frequentiegebied)
directivity-index9.2.6.7DI: mate van richtinggevoeligheid van een microfoon
disability (gehoor)7.5.1.1onvermogen, dus beperkingen in de activiteit van het horen
Discrete Fourier Transform5.3.2.5vorm van Fourier analyse op niet continue maar onderbroken (discrete) signalen
discrete spectra5.3.1.2spectra die uit meerdere afzonderlijke componenten bestaan
discrete waarde5.3.2.2signaal grootte uitgedrukt in een heel getal
discrete-frequenties9.2.5.3te onderscheiden frequenties in een frequentie gebied (domein)
discriminatie1.1.5.910.2.1.4herkennen van een spraakklank
discriminatie vermogen1.1.4.38.3.5.2vermogen van het oor om geluiden te onderscheiden
discriminatie-curve1.1.5.98.3.5.2verband tussen woordintensiteit en score van responderen van aangeboden fonemen
discriminatie-score1.1.5.98.3.5(3)niveau 3: percentage goed nagesproken spraakklanken bij de bepaalde spraaksterkte
discriminatiescore (max)9.3.2.3verstaanvaardigheidsscore in spraakaudiogram die normaliter toeneemt met woordsterkte
dispersie6.2.1.4ruimtelijke spreiding van frequenties (hier over de lengte van het basilaire membraan)
distaal3.1.1.2algemene aanduiding voor wat verder weg is van het referentiepunt of referentiestructuur
Distorted Speech Test8.3.5.spraakaudiometrie met gefilterde spraakgeluiden of vervormde spraakgeluiden
distractietest8.2.3.2test tot verkrijging van een vergelijkbare groep inderen voor matching met SH kinderen
diuretica7.4.1.2plasmiddelen (bij toediening met aminoglycosiden kan het ernstige ototoxische werking hebben)
DLF2.4.1.2Difference Limen for Frequency kleinste waarneembare stap in toonhoogte
DLI2.3.1.6Difference Limen for Intensity: kleinst waarneembare intensiteitverschil van een oor
DNA7.1.2.3onderdeel van de chromosomen waarmee het erfelijk materiaal van de mens ligt opgeslagen
dode-kamer5.2.1.2(3)niveau 3: kamer waar geen(reflecties van het geluid tegen de wanden optreden
Dolocid7.4.1.2pijnstillend en ontstekingsremmend middel (kanbij langdurig gebruik ototoxische werken)
dominant7.1.2.5als de werking van de afwijkende allel sterker is dan die van de normale tegenhanger7.3.2.2
dominant doofheid7.1.2.6overheersend, sterk tot uiting komend
dominant erfelijk1.1.6.27.1.2.5een ouder heeft het in de genen, elk kind heeft 50% kans de afwijking te hebben
dominantie5.3.1.3overheersing van frequenties over andere frequenties
doof-congenitaal7.3.1.3aangeboren (zie ook 8.1.2.2)
doof-erfelijk7.3.1.3doofheid door erfelijke eigenschappen in de genen
doofheid1.1.7.17.3.1.3ernstige vorm van ongevoeligheid voor geluid, zodat geen geluidscommunicatie mogelijk is
doofheid cerebraal7.2.9.1gestoorde geluidswaarneming bij goed functioneren van de haarcellen in het binnenoor
doofheid en CI.7.3.3.7effect van cochleaire implantatie bij doofheid
doofheid-aangeboren1.1.7.47.3.1.3doofheid die vóór de geboorte is ontstaan
doofheid-oorzaken7.3.2.1bespreking van mogelijke oorzaken van doofheid al of niet erfelijk en/of syndromaal
doofheid-verworven1.1.7.57.3.1.3doofheid die na de geboorte is ontstaan
Doof-maatsch. Functie7.3.4.1Functioneren van doven en slechthorenden in de maatschappij websites in 7.3.4.2
doof-perinataal7.3.1.3doofheid die id ontstaan rondom of tijdens de geboorte (zie ook 8.1.2.2)
doof-post-linguaal1.1.7.47.3.1.3doofheid die ontstaan is nadat de spraak-taalontwikkeling al tot ontplooiing is gekomen
doof-pre-liguaal1.1.7.47.3.1.2als de doofheid is ontstaan voordat de spraak- taalontwikkeling is ontplooid
doof-prevalentie7.3.1.4frequentie van voorkomen
doof-prnataal7.3.1.3vóór de geboorte
doorgetrokken slangetje9.2.3.7zie Libbyhoorn
doormeten hoortoestel9.3.4.3verifiëren of een hoortoestel aan de specificaties voldoet
Dopplereffect5.2.1.3Effect dat een toon hoger/lager klinkt wanneer de bron zich naar /van de luisteraar beweegt
dorsaal3.1.1.2aan de rugzijde ( de zelfde betekenis als posterior)
DP-gram (DPOAE)8.2.2(3)niveau 3: Grafische weergave van DPOAE
DPOAE distorsie4.3.2.5Distorsion Product OAE: OAE opgewekt door twee tonen met verschillende frequentie (f2-f1)
DPOAE, toepassing8.2.2.3Distorsion Product Oto-Akoestische-Emissie, gemeten om de hoorfunctie te bepalen
DPOAE, toepassing-28.2.2(3)niveau 3: toepassing DPOAE om de hoorfunctie te bepalen
draadloze telefoon9.2.6.6telefoon die zonder draadverbinding het uitgangssignaal van een versterker presenteert
draaggolf4.5.3.1continue toon waarvan amplitude of freq. in de tijd sinusvormig wordt gevarieerd (AM -FM)
drempelschatting-BOA8.4.2.(3)schatten van de hoordrempel op grond van BOA gegevens.
drukgolf5.2.1.1verplaatsing van deeltjes in een medium t.g.v. een trilling veroorzaakt drukgolf in medium
DSL rekenregel9.3.3(3)niveau 3: (Desired Sensation Level) rekenregel vergeleken met NAL-RP en Half Gain Rule
DSP9.2.5.3Digitale Signaal Processor die het gedigitaliseerde signaal bewerkt (zie ook 9.3.5.7)
D-term2.9.1.5Karakteristieke grootheid bij slechthorendheid die samenhangt met slechtere S/N van dat oor
ductus cochlearis3.2.2.3zie scala media in de cochlea
ductus endolymphaticus3.2.2.3buisvormige uitloper van het vliezig labyrint in de aquaeductus vestibuli
ductus semicircularis3.2.2.3half-cirkelvormige kanalen voor waarneming van versnellingen in draaibewegingen
duizeligheid1.1.4.127.2.2.4draaisensatie of gevoel van instabiliteit vaak veroorzaakt door verstoring evenwichtsorgaan
dynamiek van het oor1.1.4.27.2.3.2interval tussen hoordrempel en niveau onaangename luidheid (ook wel hoorspan genoemd)
dynamisch bereik v.h. oor4.6.1.4Interval tussen hoordrempel en onaangename geluidsterkte niveau
dynamische begrenzer9.2.6.5incidentele omstandigheid waardoor en hoortoestel gaat rondfluiten (kaakbeweging, reflectie)
dysfunctie4.1.1.4niet goed functioneren, functiestoornis
dyslexie8.3.11.2leesstoornis, het niet goed kunnen oppakken van wat men leest (zonder afasie of spraakstoornis)
dysmatuur (geboren)8.3.9.4geboorte als de baby nog niet voldragen is
dysplasie7.2.2.2niet goed gevormd lichaamsdeel bv oorschelp of gehoorgang
dystopia canthorum7.2.2.2verkorting van het mediale deel van de oogspleet