F
faciliteren6.2.2.6bevorderen, het betreft veelal het afgeven van actiepotentialen
falsetregister10.1.2.2hoge stemgeving bewerkstelligd door gedeeltelijke opening en hoge spanning van stembanden
falsetstem10.2.1.2ook kopstem: hoge stem van mannen door de stembanden lang en dun te spannen
fantoomsensates7.2.5.2pijn in lichaamsdeel dat niet meer aan het lichaam verbonden is (bv in geamputeerd been)
fase5.3.1.2fase verschil is de verschuiving in tijd van twee periodieke trillingen t.o.v. elkaar
fase-delay2.7.1.3kleinst waarneembare verandering in lateralisatie met betrekking tot draaggolf (2.7.1.2(3)
Fast Fourier Transform5.3.2.5snelle rekentechniek voor de discrete Fourier transformatie (zie ook 9.3.6.3)
Fast Fourier-transformatie9.2.5.3omzetten van een periodiek signaal in een aantal discrete frequenties
fatique2.1.1.4afnemende functionaliteit bij actief-zijn, bovenmatige vermoeibaarheid – uitputbaarheid
Fax9.7.1.5methode om getypt bericht via een telefoonlijn naar een ontvanger te sturen
feature extractie10.3.1.3bepaald element (van spraak) selecteren en dat apart bewerken om verstaan te verbeteren
features10.2.2.1kenmerken bij indeling klinkers en medeklinkers
features( van spraak)10.3.1.3kenmerken (van de spraak) die bij bewerking extra nadruk kunnen krijgen
Fechner wet van2.3.1.6levert het logaritmisch verband tussen luidheid van een geluid en de intensiteit van dat geluid
feedback9.2.4.5terugkoppeling bij hoortoestel ook wel rondfluiten of rondzingen genoemd
Feldmantest8.3.5.6zie dichotisch spraakverstaan
Fenac1.1.10.25.4.1.3Federatie van Audiologische Centra
Fenac protocol neon.screening8.2.5.3protocol van de Aud. Centra betreffende neonatale gehoorscreening
fenomenologisch10.1.2.3beschrijvende manier om een verschijnsel vast te leggen
fenotype7.1.2.3verschijningsvorm
FFT9.2.5.3Fast Fourier Transform: omzetten van gedigitaliseerd ingangssignaal in frequenties ((5.3.2.5)
fietspomp-effect9.2.3.6effect dat bij goed passend oorstuk bij het indoen overdruk ontstaat in de gehoorgang
figuur-achtergrond2.5.1.4het continuïteitseffect lijkt op een doorlopend landschap met voorgrond afbeeldingen
filamenten6.1.1.4verbindingen tussen de toppen van de haartjes (van de stereocilia)
filter afsnijfrequentie5.3.1.3grens van het doorgelaten frequentiegebied (in de hoge of lage frequenties) ook 9.2.2.2
filter bandbreedte5.3.1.3deel van het geluidsspectrum dat het filter doorlaat of uitzeeft
filter centrale frequentie5.3.1.3frequentie waarom heen de bandbreedte van het filter gesitueerd is
filter helling5.3.1.3steilheid van het filter
filter-actief9.2.4.7filters die door versterking /verzwakking met grote steilheden frequenties kunnen blokkeren
filteren9.2.3.7het selectief doorlaten of verzwakken van geluidstrillingen in een bepaald frequentiegebied
filter-passief9.2.4.7filters die zonder versterking een deel van het frequentie spectrum blokkeren
filters (geluidssignaal)5.3.1.3selectief doorlatenof uitfilteren van frequenties uit een geluidsspectrum
filters van geluid9.2.4.7verschillende vormen van filteren (selectief doorlaten of blokkeren van frequenties)
filters-digitaal9.2.5.4filter bewerking op gedigitaliseerde signalen door tijdsvertragende elementen
filtersoorten5.3.1.3diverse soorten filters om frequentie banden te onderdrukken of door te laten
filtertheorie Helmholz10.1.2.4door resonantieholtes wordt het ruissignaal a.h.w. gefilterd en ontstaan formanten
FIR9.2.5.4Iinite Impulse Response filters geven een kort uitgangssignaal na een impulsvormig input
First Effect of Pitch Shift2.4.1.1(3)toonhoogte toekenning aan anharmonisch complex bij verschuiving van de frequenties
fistel8.3.1.5abnormale opening of verbindingskanaaltje in weefsel of botstructuur
fixatie hoortoestel1.1.8.69.2.3.2stevige bevestiging van het hoortoestel aan het lichaam (belangrijk bij AHO en IHO)
flash A/D converter9.2.5.5snelle A/D converter die werkt met Sample – Hold en comperator schakelingen
Fletcher Index (FI)1.1.5.88.2.2.2maat voor gehoorverlies meestal het gemiddelde van de hoordrempel bij 1, 2 en 4 kHz
flexibel oorstukje9.2.3.4oorstukje dat van flexibel materiaal is gemaakt (dat zwelt door lichaamswarmte)
flextip oorstuk9.2.3.4oorstukje met flexibele punt
flitswekker9.7.1.3wekker die door flissignalen wil wekken
flow8.3.1.6stroom van (akoestische) energie
fluctuaties2.5.1.2veranderingen in de tijd van een aspect van een geluid (bv sterkte of frequentie)
fluctuerende ruis2.9.1.7stoorruis met sterkte variaties zoals die in spraak voorkomen
fluistertest1.1.5.38.3.13.3hoortest met gefluisterde woorden
fluiten hoortoestel1.1.8.69.2.3.6spontaan fluitgeluid doordat het versterkte geluid door de microfoon wordt opgevangen
fluitonderdrukking9.3.3.4eigenschap van het hoortoestel om het rondfluiten (feed-back) van het toestel te voorkomen
FM freqentie mod.4.5.3.2sinusvormig verloop (modulerende frequentie) in de tijd van freq. continue draaggolf
fMRI7.2.5.1Functionele Magnetische Resonantie Imaging afbeeldingstechniek die doorbloeding meet
FM-soloapparaat9.7.1.4draadloos soloapparaat dat geluid overbrengt via radiogolven
FOAE4.3.2.3Frequency OAE: OAE opgewekt door een zuivere toon met frequentie F.
FODOK7.3.4.2Federatie van Ouders van Dove Kinderen belangenorganisatie
foneem1.1.2.410.2.1.4spraakklank (te vergelijken met een letter bij lezen)
foneemscore8.3.5.2score van correct teruggesproken spraakklanken bij spraakaudiometrie
foneemverwisseling8.3.5.2verwisseling van twee spraakklanken b.v. van klinkers (aa en oo) of medeklinkers (bv p en t)
fonemische regressie8.3.5.4afname van spraakverstaan bij verdere toename van de woordintensiteit bij spraakaudiometrie
foneren10.1.2.1stemvorming, geluidproduceren
fonetiek10.1.1.1bestudeert productie en gebruik van spraak en de vormen waarin het gebruikt wordt
fonetiek-akoestische10.1.1.2opscherping van de experimentele foniatrie naar fysica en akoestiek
fonetiek-articulatorische10.2.2.beschrijving van bewegingen en standen van de mond om spraak te produceren
fonetiek-experimentele10.1.1.2richt zich op productie van spraak en beschrijving van spraakelementen (info overdragende fie)
fonetisch gebalanceerde woordlijsten8.3.5.2als vergelijkbare woordlijsten zijn samengesteld uit onderling vergelijkbare woorden
fonetische notatie10.1.2.3symbolen om spraakklanken aan te geven
fonetografie10.3.3.2meetmethode om omvang van de dynamiek van de stem per frequentie te bepalen
foniatrie10.3.3.1richt zich op diagnostiek van afwijkingen aan het stemapparaat met behandeling ervan
fonologie10.1.1.2bestudeert van klanken en klankcombinaties en intonatiepatronen in woorden en zinnen
foon2.3.1.2eenheid van luidheid gebaseerd op vergelijken van de aangeboden toon met toon van 1000 Hz
Forced Choice Method2.2.1.2zie gedwongen keuze methode
formant10.1.2.4frequentie gebied dat bij de desbetreffende spraakklank (klinker) extra krachtig aanwezig is
formatio reticularis3.3.1.2diffuse cellenstructuur in de kern van de hersenstam met ook informatie vanuit andere zintuigen
forward-masking(spraak)10.2.1.6korte stiltes vóór een plofklank waarvan de lengte mede bepalend is voor het goed herkennen
Fourieranalyse5.3.1.5analyse methode die er van uitgaat dat elk periodiek signaal uit sinus-trillingen bestaat
Fowlertest7.2.2.4test om de luidheidwaardering van beide oren met elkaar te vergelijken.
Franssen-effect2.7.2.1lokalisatie naar de inzet van een duurtoon en niet naar de plaats van het vervolg
frasering10.2.1.5onderbreking van de spraakklankenstroom
frequentie1.1.2.2.8.3.2.1toonhoogte, aantal trillingen per seconde (zie ook 5.2.1.1)
frequentie discriminatie7.3.3.3vermogen om kleine verschillen in frequentie tussen overigens identieke geluiden te horen
frequentie domein9.2.5.3gebied van frequenties die in het desbetreffende signaal voorkomen.
frequentieanalyse4.3.1.2het ontrafelen van een (geluid)signaal in de elementaire componenten (sinusvormige trillingen)
frequentieband1.1.8.69.2.5.4deel van het frequentie gebied waarover een hoortoestel werkzaam is
frequentieband-verstaan10.3.1.2bijdrage van verschillende frequentie banden aan het spraakverstaan (articulatie-index)
frequentiecodering6.2.2.2omzetten van een frequentie van een toon in een karakteristiek neuraal signaal in het binnenoor
frequentiekanaal1.1.8.69.2.5.4één of meer frequentie banden met een eigen regeling voor versterking en begrenzing
frequentiekarakteristiek1.1.8.69.2.2.2presentatie van de geluidsweergave van het toestel in uitgangsniveau per frequentie
frequentiemodulatie5.3.1.4een sinusvormige opgedrongen verandering van de frequentie van een signaal (draaggolf)
frequentieoplossend2.1.1.3onderscheidend vermogen om een signaal in frequentie samenstelling te analyseren
frequentieresolutie7.2.3.2eigenschap van het gehoor om tonen te onderscheiden
frequentieselectiviteit4.3.1.2eigenschap van het oor om frequenties in een geluid te kunnen onderscheiden
frequentiespecifiek4.4.1.4(response) die speciaal verbonden met de desbetreffende frequentie
fricatieven10.2.2.3kenmerk medeklinker glijklanken of wrijfklanken in de spraak (bv f en ch in chloor)
frictie8.3.1.6weerstand bij een beweging
Friedreich’s ataxie6.2.3.3(soms) perceptief SH maar vooral progressieve stoornis in motoriek
frontaal (doorsnede)3.1.1.2anatomische structuur die te zien is bij splitsen van het hoofd in een voorste en achterste deel
frontale aanbieding2.5.1.3geluid dat aangeboden wordt vanuit een bron die recht van voren geplaatst is
Full Gain Rule9.3.2.6regel dat een hoortoestel bij een geleidingsverlies het hele verlies moet compenseren
functie meetmogelijkheid SH7.5.2.2mogelijkheden invloed functie (ICF) in geluidswaarneming te meten
functie/structuur (in ICF)7.5.1.2fysiologische of mentale eigenschappen van het menselijk organisme (8 genoemd)
functional gain9.4.1.4verschil in hoordrempel tussen met- en zonder hoortoestel
functional gain (FG)9.4.1.4meetmethode om in vrije veld opstelling het versterkend effect van een hoortoestel te meten
functioneel gehoorverlies1.1.4.118.3.13.4wel ervaren gehoorverlies zonder objectiveerbare afwijking van het gehoororgaan 9ook 7.2.1.6)
functionele versterking9.4.1.3het verschil in hoordrempel met en zonder gebruik van het hoortoestel (maat voor effect toestel)
furosemide7.4.1.2plastablet (kan reversibele ototoxische werking hebben)
furunkel1.1.6.48.1.1.3puist in de gehoorgang
fuseren van geluid7.2.3.2versmelten van twee of meer geluidsinformaties of klanken tot één geheel
fusie-test8.3.11.4methode om het vermogen spraakinformatie van elk van beide oren te fuseren
fylogenetische ontw.3.1.2.1ontwikkeling over een zeer lange periode
fysiologie6.2.1.1leer van de functie van lichaamsdelen
Fz4.5.3.3meetelektrode geplaatst op het voorhoofd (frontaal)