L
labiodentaal10.2.2.3kenmerk medeklinker, productie door afsluiting bij de tanden (bv v en f)
labyrint3.2.2.2zie binnenoor vaak aanduiding voor het evenwichtsorgaan
labyrinthitis6.2.3.2vorm van meningitis die het functioneren van het labyrinth aantast
LAD11.1.1.2Linguish Acquisition Device (zie aldaar)
laesie4.5.1.2beschadiging met veelal functiestoornis (bv ten gevolge van een gezwel, trauma of operatie)
lamina spiralis3.2.2.3in de cochlea omhoog spiraliserende scheidingswand tussen scala vestibuli en scala tympani
laminae6.2.2.6lagen, in colliculus inferior lagen met karakteristieke freq. Bandbreedtes
Landau-Kleffer7.2.9.3gehoorverlies bij jonge kinderen van kunnen begrijpen van gesproken taal
larynx1.1.2.410.1.2.1strottenhoofd waarin de stembanden liggen
latentietijd4.5.1.4tijdsverloop tussen aanbieden stimulus en de aanvang van de response daarop
lateraal3.1.1.2naar de zijkant toe (links of rechts) van het midden vandaan
lateralisatie1.1.5.42.7.1.3aangeven aan welke kant men een geluid in het hoofd hoort, in het midden of links of rechts
lawaai dip1.1.6.57.2.1.5dipvormig gehoorverlies t.g.v. hard lawaai gelegen rond 3000 Hz
lawaaibeschadiging1.1.6.57.2.1.5beschadiging van het binnenoor (gehoorverlies) door langdurig blootgesteld zijn aan hard geluid
lemniscus-lateralis3.3.1.2stijgende zenuwbaan van olijfcomplex naar colliculus inferior (zie ook 6.2.2.5)
lettergreep1.1.5.910.3.1.2kortste klankeenheid binnen een woord.
LEV2.7.2.4zie Listener Envelopment: ruimtelijke beleving van geluidsaanbod in een zaal (met nagalm)
levator veli palatini3.2.1.3slikspier gehecht aan de buitenzijde van de buis van Eustachius
lexicale morfemen10.1.1.2woordeenheden
lexicon7.2.6.2opslag van woorden in het geheugen
Lexi-lijsten8.4.7.3Lijsten ovoor onderzoek op woordbegrip en woordproductie bij jonge kinderen
Libbyhoorn1.1.8.69.2.3.7oorstuk met geleidelijk wijder wordend slangetje voor geluidskanaal (bevordering hoge tonen)
licht-reflex3.2.1.3reflecterend deel van het trommelvlies bij otoscopie (onder-voor)
lichtsignalering1.1.7.68.3.13.8systeem om geluidsinformatie om te zetten in lichtinformatie, zodat geluid gezien kan worden
lidocane7.2.4.5vloeistof die gebruikt wordt voor verhoging contrast bij opnames van ’t verloop van bloedvaten
ligament1.1.6.43.2.1.3dunne bundels waarmee de gehoorbeentjes aan de wand van de middenoorholte zijn verbonden
LIHO9.2.1.3Luidspreker In Het Toestel hoortoestel, tussenvorm tussen AHO en IHO
lijmoor1.1.6.47.2.2.3een taaie lijmachtige substantie (ook wel glue genoemd) in het middenoor
lijnenspectrum2.4.1.3een spectrum met componenten op frequenties die alle N maal de basis frequentie zijn
lineair hoortoestel9.2.2.2een hoortoestel dat zachte en harde geluiden evenveel versterkt (tot het telefoontje vast loopt)
lineair-vervormd2.7.2.1verandering van een oorspronkelijk geluidssignaal door optelling van de herhaalde weergave
Linear Predictive Coding10.3.2.2LPC door digitale technieken reductie van de spraakinformatie bewerken en selectief versterken
Linguish Acquisition Device11.1.1.2hypothese dat de mens bij geboorte al een vermogen heeft de taal uit de omgeving te leren
linguÏstiek10.1.1.1taalwetenschap
liplezen1.1.9.810.3.1.3gebruikmaken van informatie mondbeeld bij spraakverstaan (ook 8.3.5.5 en 9.6.2.5)
liquidae10.2.2.3kenmerk medeklinker, vloeiklank (bv l en r)
liquor cerebrospinalis3.2.2.2vloeistof rond de hersenen
lisdiuretica7.4.1.2plastablet (kan ototoxische werking hebben)
listener envelopment2.7.2.4ruimtelijke beleving van geluidsaanbod in een zaal (met nagalm)
LLR4.5.1.1Long Latency Response: hersenpotentialen die na langere tijd ontstaan na geluidsaanbod
lobbenstructur in spectrum5.3.1.5bij sterk inkorten van een periodieke toon-puls verbreedt het spectrum en ontstaan clusters
lobulus3.2.1.2oorlel
lobus temporalis3.3.1.1kwab aan de slaapzijde van het hoofd van de grote hersenen
locatie7.1.2.4plaats van een gen in een chromosoom
loci (van DNA)7.3.2.2plaats van de verstoring in het DNA
locken van signaal en ruis8.3.5(3)niveau 3: koppelen van verzwakkers van signaal en ruis
lokalisatie1.1.4.62.7.1.2bepalen vanuit welk punt in de ruimte het geluid afkomstig is (zie ook 9.3.2.3)
lokaliseren geluidsbron1.1.4.19.2.2.4het vermogen om de plaats van een geluidsbron in de ruimte te bepalen (ook 9.3.6.7)
long latency response4.5.2.3LLR: response op geluidsstimulus met lange latentie (60 tot 500 msec)
longitudinale trilling5.2.1.1trilling warbij de trillings beweging van de deeltjes in de voortplantingsrichting verloopt
lopende-geluidsgolf5.2.1.1een geluidsgolf plant zich voort in een medium als een longitudinale trilling
Lorm-alfabet9.8.1.6vorm van vingerspelling in de hand van de dove bij doof-blinden (vgl braille schrift)
loudnes matching7.2.4.2instellennvan eengeluid dat goed overeenkomt met het tinnitusgeluid in het oor
loudness-scaling7.2.4.2subjectieve indeling in enkele nivo’s van het luidheidsinterval tussen iets net en pijnlijk luid horen
low-profile hoortoestel9.2.1.3in-het-oor toestel dat bijna niet uit de gehoorgang in de oorschelp uitsteekt
LPC10.3.2.2zie Linear Predictive Coding
LSB9.2.5.5Least Significant Bit laagste bijdrage aan het getal
luchtgeleiding1.1.3.38.3.2.4gevoeligheid van het oor voor geluid gemeten met aanbieden van geluid via het uitwendige oor
luchtgeleidingsdrempel1.1.5.88.3.2.4hoordrempel gemeten via de luchtgeleiding
luchtgeleidingstoestel9.2.1.3hoortoestel dat het aangepaste geluid aanbiedt via de gehoorgang
luchthoudend middenoor8.1.2.3normale situatie dat er lucht en geen vocht in de middenoor holte aanwezig is
luchtpijp10.1.2.1verbinding tussen de longen en het strottenhoofd
luchtweginfecties8.1.2.3ontsteking van de bovenste luchtweg: bronchiën
lues8.1.2.5ook wel syfilis: infectieuze geslachtsziekte die progressieve slechthorendheid kan veroorzaken
luidheid1.1.2.22.3.1.1subjectieve waardering voor de sterkte van een toon (foon-schaal)
luidheidadaptatie2.3.1.5afname van de ervaren luidheid van een toon die met constante intensiteit wordt aangeboden
luidheidadaptatie-test7.2.3.2test op de adaptatie van het desbetreffende oor met een toon van 5 dB boven de hoordrempel
luidheidsommatie2.3.1.4toename van luidheid als een geluid een bredere frequentieband gaat omvatten
luistersituatie akoestisch9.8.1.2akoestische omstandigheden in de luistersituatie
luisterspoel1.1.8.29.2.2.4spoeltje in het hoortoestel om geluid in de vorm van een magnetisch signaal op te vangen
luisterstrategie bij SH9.8.1.1handigheden om verstaan van een spreker te bevorderen