N
N VIII3.3.1.2nervus 8, de achtste zenuw, de nervus cochlearis en ook wel gehoorzenuw genoemd,
N14.4.1.4deel van CAP, na weergave van de stimulus volgt grote spanningsvariatie N1 is neg.piek
N24.4.1.4deel van CAP, na weergave van de stimulus volgt grote spanningsvariatie N2 is neg.piek
naaldelektrode8.3.8.1dun naaldje dat in weefsel wordt geprikt om elektrische verschijnselen te registreren
nagalm2.7.2.4terugkaatsing van geluid, ook wel reverberatie
nagalmtijd5.5.1.2maat voor het blijven naklinken van een geluid (verval over 60 dB) (zie ook 2.9.1.3)
NAL9.3.3.4National Acoustic Laboratories, Australia hoortoestelaanpasregel (zie ook 9.2.7)
NAL-R(P) rekenregel9.3.3.6niveau 3: beschouwing over wijze van berekenen instelling HT door NAL regels
NAL-regel9.2.7.1rekenregel vlg NAL voor bepalen goede freq. karakteristiek van hoortoestel uit toonaud.
NALregel(ook niveau 3)9.3.3.4“aanpasregel voor hoortoestel “”National Acoustic Laboratories, Australia”” (zie ook 9.2.7)”
nasaal1.1.2.510.1.2.3door de neus klinkend
nasalen10.2.2.3kenmerk medeklinker, neusklank (bv ng)
nasaliteit / nasalisatie10.2.2.2neusklank die tot stand komt door bij foneren ook de neusopening te benutten
Nationale Hoortest1.1.5.29.3.4.4screenings-gehoortest met aanbieding van uitgesproken getallen in storend lawaai
N-CDI-lijsten8.4.7.3lijsten om woordproductie bij kinderen tussen 15 en 30 maandente onderzoeken
Nederlands met gebaren9.8.1.6gebarensysteem dat het verstaan van de Nederlandsgesproken taal ondersteunt
Nederlandse Gebaren Taal9.8.1.6taalsysteem dat communicatie door middel van gebaren mogelijk maakt. (ook 7.3.1.2)
nefrotoxiciteit7.4.1.3toxiciteit van de nieren
neomicine7.3.1.3soort antibioticum, met ototoxische bijwerking
neonaat8.2.3.2pasgeborene
Neonat.geh scr -protocol8.2.3.(3)niveau 3: protocollen voor de neonatale gehoorscreening
neonatale geh. Screening8.2.3.1onderzoek naar slechthorendheid op zeer jonge leeftijd
neorogram4.4.1(3)zie niveau 3van 4.4.2 overzicht van activiteit in de zenuw in reactie op klikstimulus
nervus cochlearis3.3.1.2gehoorzenuw of ook wel 8e zenuw die informatie van de cochlea naar hogere centra geleid
nervus-facialis3.2.1.3aangezichtszenuw
nervus-vestibularis3.2.2.4tak van de achtste (gehoor)-zenuw (N. Cochlearis) die informatie van het evenwichtsorgaan aanlevert
neuraal auditief systeem6.1.2.1verwerkingsbaan van af de cochlea naar de hogere hoorcentra
neuraalgehoor6.2.2.1beschrijving van de wijze waarop de bewuste geluidswaarneming tot stand komt
neurale activiteit6.1.1.2elektrische activiteit in een neuron of een zenuwcel
neurale geleiding6.1.1.2voortschrijden van actiepotentialen door zenuw
neurinoom7.2.2gezwel of zwelling uitgaande van een zenuw
neurofibromatose7.3.2.3slechthorendheid door tumorzwelling die de gehoorzenuw verdrukt
neuron6.1.1.2zenuwcel / zenuwvezel, basiselement voor informatieoverdracht in neuraalsysteem
neuropathie7.3.2.4aandoening van een zenuw
NGT1.1.7.47.3.1.2Nederlandse Gebaren Taal zie gebarentaal (ook 9.8.1.6)
nicotine7.4.1.2genotmiddel in tabak (kan ototoxische werking hebben)
NICU8.2.3.5Neonataal Intensive Care Unit, ziekenhuis afdelingen voor intensieve zorg voor zuigelingen
niet-lineair gedrag2.6.1.3verschijnsel dat de frequentie spectra van de stimulus en de response niet gelijk zijn
NmG1.1.7.47.3.1.2gesproken Nederlands ondersteund met zinvolle uitbeeldende gebaren (ook 9.6.2.6)
NNStest8.4.7.3Nederlandse NonSpeech test bij overwegen CI te plaatsen
nomogram8.3.9.2een curve die de grootte van de spreiding rond het gemiddelde aangeeft
non-invasief8.3.8.1meetmethode waarbij met elektroden op de huid wordt gewerkt
nonsens woorden8.3.5(3)niveau 3: woordachtige klanken die wel vrij normaal klinken maar geen betekenis hebben
nonsens zinnen8.3.13.6zinnen die geen logische inhoud of betekenis hebben en dus niet redundant zijn
Non-Steroidal-Anti-Infl.7.4.1.2ontstekingsremmend geneesmiddel (kan ototoxische werking hebben)
norm(aal)waarde8.3.5.2ijking van de meetwaarde, gemeten bij een groep representatieve gezonde proefpersonen
notch-filter9.2.4.7filter dat een frequentieband verzwakt of zelfs blokkeert (bandstopfilter, bandrejectionfilter)
NRDF9.2.5.4Niet Recursieve Discrete Filters output wordt alleen bepaald door voorgaande ingangssignaal
NSAID7.4.1.2Non Steroidal Anti Inflammatory Drug (kan ototoxische werking hebben)
nuclei – nucleus (zenuw kern)3.3.1.3verzameling cellichamen in het centrale deel van het zenuwstelsel (noot bij 6.2.1.6)
nucleotiden7.1.2.3verbindingen tussen de twee strengen (de dubbele helix) in het DNA molecuul (basisparen)
nucleus cochlearis3.3.1.2verwerkings centrum in de hersenstam van de geluidsinformatie uit de cochlea
NVA-lijst8.3.5.2woordlijst voor spraakaudiometrie standaard van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie
NVVS1.1.10.57.3.4.2Ned. Ver. Voor Slechthorenden, belangen behartigende organisatie voor slechthorenden
Nyquist-frequentie5.3.2.2minimale samplefrequentie (meer dan 2 maal de hoogste freq. component in het signaal)