N
N VIII 3.3.1.2 nervus 8, de achtste zenuw, de nervus cochlearis en ook wel gehoorzenuw genoemd,
N1 4.4.1.4 deel van CAP, na weergave van de stimulus volgt grote spanningsvariatie N1 is neg.piek
N2 4.4.1.4 deel van CAP, na weergave van de stimulus volgt grote spanningsvariatie N2 is neg.piek
naaldelektrode 8.3.8.1 dun naaldje dat in weefsel wordt geprikt om elektrische verschijnselen te registreren
nagalm 2.7.2.4 terugkaatsing van geluid, ook wel reverberatie
nagalmtijd 5.5.1.2 maat voor het blijven naklinken van een geluid (verval over 60 dB) (zie ook 2.9.1.3)
NAL 9.3.3.4 National Acoustic Laboratories, Australia hoortoestelaanpasregel (zie ook 9.2.7)
NAL-R(P) rekenregel 9.3.3.6 niveau 3: beschouwing over wijze van berekenen instelling HT door NAL regels
NAL-regel 9.2.7.1 rekenregel vlg NAL voor bepalen goede freq. karakteristiek van hoortoestel uit toonaud.
NALregel(ook niveau 3) 9.3.3.4 “aanpasregel voor hoortoestel “”National Acoustic Laboratories, Australia”” (zie ook 9.2.7)”
nasaal 1.1.2.5 10.1.2.3 door de neus klinkend
nasalen 10.2.2.3 kenmerk medeklinker, neusklank (bv ng)
nasaliteit / nasalisatie 10.2.2.2 neusklank die tot stand komt door bij foneren ook de neusopening te benutten
Nationale Hoortest 1.1.5.2 9.3.4.4 screenings-gehoortest met aanbieding van uitgesproken getallen in storend lawaai
N-CDI-lijsten 8.4.7.3 lijsten om woordproductie bij kinderen tussen 15 en 30 maandente onderzoeken
Nederlands met gebaren 9.8.1.6 gebarensysteem dat het verstaan van de Nederlandsgesproken taal ondersteunt
Nederlandse Gebaren Taal 9.8.1.6 taalsysteem dat communicatie door middel van gebaren mogelijk maakt. (ook 7.3.1.2)
nefrotoxiciteit 7.4.1.3 toxiciteit van de nieren
neomicine 7.3.1.3 soort antibioticum, met ototoxische bijwerking
neonaat 8.2.3.2 pasgeborene
Neonat.geh scr -protocol 8.2.3.(3) niveau 3: protocollen voor de neonatale gehoorscreening
neonatale geh. Screening 8.2.3.1 onderzoek naar slechthorendheid op zeer jonge leeftijd
neorogram 4.4.1(3) zie niveau 3van 4.4.2 overzicht van activiteit in de zenuw in reactie op klikstimulus
nervus cochlearis 3.3.1.2 gehoorzenuw of ook wel 8e zenuw die informatie van de cochlea naar hogere centra geleid
nervus-facialis 3.2.1.3 aangezichtszenuw
nervus-vestibularis 3.2.2.4 tak van de achtste (gehoor)-zenuw (N. Cochlearis) die informatie van het evenwichtsorgaan aanlevert
neuraal auditief systeem 6.1.2.1 verwerkingsbaan van af de cochlea naar de hogere hoorcentra
neuraalgehoor 6.2.2.1 beschrijving van de wijze waarop de bewuste geluidswaarneming tot stand komt
neurale activiteit 6.1.1.2 elektrische activiteit in een neuron of een zenuwcel
neurale geleiding 6.1.1.2 voortschrijden van actiepotentialen door zenuw
neurinoom 7.2.2 gezwel of zwelling uitgaande van een zenuw
neurofibromatose 7.3.2.3 slechthorendheid door tumorzwelling die de gehoorzenuw verdrukt
neuron 6.1.1.2 zenuwcel / zenuwvezel, basiselement voor informatieoverdracht in neuraalsysteem
neuropathie 7.3.2.4 aandoening van een zenuw
NGT 1.1.7.4 7.3.1.2 Nederlandse Gebaren Taal zie gebarentaal (ook 9.8.1.6)
nicotine 7.4.1.2 genotmiddel in tabak (kan ototoxische werking hebben)
NICU 8.2.3.5 Neonataal Intensive Care Unit, ziekenhuis afdelingen voor intensieve zorg voor zuigelingen
niet-lineair gedrag 2.6.1.3 verschijnsel dat de frequentie spectra van de stimulus en de response niet gelijk zijn
NmG 1.1.7.4 7.3.1.2 gesproken Nederlands ondersteund met zinvolle uitbeeldende gebaren (ook 9.6.2.6)
NNStest 8.4.7.3 Nederlandse NonSpeech test bij overwegen CI te plaatsen
nomogram 8.3.9.2 een curve die de grootte van de spreiding rond het gemiddelde aangeeft
non-invasief 8.3.8.1 meetmethode waarbij met elektroden op de huid wordt gewerkt
nonsens woorden 8.3.5(3) niveau 3: woordachtige klanken die wel vrij normaal klinken maar geen betekenis hebben
nonsens zinnen 8.3.12.6 zinnen die geen logische inhoud of betekenis hebben en dus niet redundant zijn
Non-Steroidal-Anti-Infl. 7.4.1.2 ontstekingsremmend geneesmiddel (kan ototoxische werking hebben)
norm(aal)waarde 8.3.5.2 ijking van de meetwaarde, gemeten bij een groep representatieve gezonde proefpersonen
notch-filter 9.2.4.7 filter dat een frequentieband verzwakt of zelfs blokkeert (bandstopfilter, bandrejectionfilter)
NRDF 9.2.5.4 Niet Recursieve Discrete Filters output wordt alleen bepaald door voorgaande ingangssignaal
NSAID 7.4.1.2 Non Steroidal Anti Inflammatory Drug (kan ototoxische werking hebben)
nuclei – nucleus (zenuw kern) 3.3.1.3 verzameling cellichamen in het centrale deel van het zenuwstelsel (noot bij 6.2.1.6)
nucleotiden 7.1.2.3 verbindingen tussen de twee strengen (de dubbele helix) in het DNA molecuul (basisparen)
nucleus cochlearis 3.3.1.2 verwerkings centrum in de hersenstam van de geluidsinformatie uit de cochlea
NVA-lijst 8.3.5.2 woordlijst voor spraakaudiometrie standaard van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie
NVVS 1.1.10.5 7.3.4.2 Ned. Ver. Voor Slechthorenden, belangen behartigende organisatie voor slechthorenden
Nyquist-frequentie 5.3.2.2 minimale samplefrequentie (meer dan 2 maal de hoogste freq. component in het signaal)