R
radicaalholte 1.1.6.4 9.2.7.3 een operatief vergrote middenoor-holte door insluiten van aangrenzende luchthoudende holtes
radicaaloperatie 1.1.6.4 8.1.2.6 operatie waarbij de luchthoudende cellen in het mastoïd tot één grote ruimte worden gevormd
radical scavengers 7.4.1.3 vrije radicale vangers zouden bescherming geven tegen ototoxie van aminoglycosiden
radioverbinding 1.1.9.4 draadloze contact mogelijkheid tussen zender en ontvanger via radiogolven
RAM 9.2.5.7 Random Acces Memory geheugen waarvan inhoud zowel kan worden in- als uitgelezen
random 4.4.1.7 willekeurig zonder vast patroon optredend
randvoorwaarden 5.1.1.4 voorwaarde waaraan een oplossing van de bewegingsvergelijking moet voldoen
Ranvier knoop 6.1.1.2 onderbreking in de myeline schede van een axon
rarefaction fase 4.5.1.3 periode dat het basilairmembraan naar boven richting scala vestibuli beweegt
rarefacton polariteit 4.5.1.3 klik of geluidsstimulus die begint met een naar buiten zuigen van het trommelvlies
Rasmussen, bundel van 3.3.1.3 zie olivocochleaire bundel
raster in spectrum 5.3.1.5 structuur in spectrum van frequenties op onderling gelijke afstand (lin. schaal)
RASTI 5.5.1.5 RApid Speech Transmission Index: beperkte en dus snellere meeting van de STI waarde
ratio Scaling 2.3.1.8 methode om luidheid te meten
RBO 9.9.1.2 Regulier Basis Onderwijs
RCL 2.3.1.9 Range of Comfortable Loudness: intensiteits interval waarin het geluid als comfortable wordt ervaren
RDF 9.2.5.4 Recursieve Discrete Filters output wordt bepaald door alleen voorgaande in- en output waarden
REA regeling 8.1.1.8 mogelijkheid financiering van hulpmiddel bij hinder in de werksituatie
reactantie Xa 8.3.1.6 verzet tegen beweging (bij uittrekken of indrukken van een veer)
reactieve component 8.3.1.6 verzet tegen beweging die frequentie afhankelijk is (zie ook 4.2.1.3)
reactogram 8.4.3.3 formulier waarop de (goed/niet goed) reacties op aangeboden geluid worden aangetekend
REAG 9.2.7.2 Real Ear Aided Gain zie aldaar
Real Ear Unaided Gain 9.2.7.2 meting geluidsweergave in vrije veld zonder hoortoestel met slangetje in de gehoorgang
Real-Ear-Aided-Gain 9.2.7.2 meting geluidsweergave in vrije veld met hoortoestel met slangetje in de gehoorgang
REA-wet 9.7.1.8 “Wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten
REC 9.9.1.4 Regionaal Expertise Centrum met sturende taken voor schoolkeuze advisering
receptorpotentiaal 6.1.1.3 potentiaal die aan presynaptische zijde overdracht v.d. actiepotentiaal initieert (ook 6.2.1.3).
recessief 7.3.2.5 als de werking van de afwijkende allel zwakker is dan die van de normale tegenhanger
recessief doofheid 7.1.2.5 ondergeschikt, niet tot uiting komend
recessief erfelijk 1.1.6.2 7.1.2.5 aandoening wordt alleen overgeërfd als beide partner die aandoening recessief hebben
reciprook 8.3.1.6 omgekeerde
Recklinghausen ziekte van 6.2.3.2 bruine vlekken op huid (vlekkenziekte) kan gepaard gaan met zwellingen van zenuwomhulsel
reconstructie 1.1.6.4 7.2.2.2 gericht op herstel van constructie en werking (van de gehoorbeentjes keten in het middenoor)
recruitment 1.1.4.7 2.3.1.7 abnormaal snelle luidheidtoename bij toenemende intensiteit van een geluid
redundancy 8.3.5.6 overmaat aan informatie
redundantie 8.3.5.2 overmaat aan informatie dan minimaal nodig is om te verstaan
refer 8.2.3.3 term om aan te geven dat de screening niet voldoende was en herhalingsonderzoek nodig is
referentiecurve 8.3.5.2 ijking van de meetwaarde, gemeten bij een groep representatieve gezonde proefpersonen
referentie-elektrode 4.5.2.1 elektrode ten opzichte waarvan de meetelektrode de te meten potentiaal manifesteert
referentietoon 2.4.1.2 zuivere toon waarmee een geluid wordt vergeleken bij toonhoogtebepaling
reflectie (geluidsgolf) 5.1.1.4 terugkaatsing ( van geluidsgolf) (zie ook 2.7.2 en 5.6.1.2)
reflectie van geluid 4.2.1.2 terugkaatsing tegen een ander medium met andere dichtheid
reflectogram 2.7.2.4 weergave van impulsresponse meting als functie van frequentie en intensiteit
reflex 8.3.1.2 automatische reactie op een stimulus (b.v. aantrekken van een spier na een hard geluid)
reflex reacie op geluidaanbod 8.4.2.3 reactie op geluid met een kortevoorbijgaande beweging in rustige slaaptoestand (arousal)
reflexvervaltest (M.Stap) 8.3.3.4 test om een eventueel verval van de stapedius reflex te meten
refractaire periode 6.1.1.2 rust periode na vuring van een actiepotentiaal
Refsum syndr. Van 6.2.3.3 congenitale SH gecombineerd met progressieve polyneuropathie
regelgeving hoortoestel 1.1.8.11 9.3.1.2 beschrijving van geldende voorwaarden voor verstrekking van hoorapparatuur
regeling hulpmiddelen 9.3.2.5 regeling voor vergoeding van een deel van de aanschafkosten van en hoortoestel
Regionale.Indicatie.Cie 1.1.10.3 9.9.1.4 commissie die beoordeeld of op grond van de beperking extra onderwijsinspanning nodig is
Reissner, membraan van 3.2.2.3 tussenwand in de cochlea tussen de scala media en de scala vestibuli
rekenregel 1.1.8.8 9.3.3(3) computer-reken programma dat vanuit audiometrische gegevens de HT instelling berekend
relaxatietrilling 10.2.1.2 trilling in ontspannen toestand
release 10.2.1.4 het ontsnappen van lucht uit het aanzetstuk bij trillen van de stembanden
release-time 9.2.4.8 uitregeltijd van een begrenzingschakeling
remedial teaching 1.1.10.3 extra individueel onderwijsaanbod als extra steun i.v.m. ernstige beperking
repetiton-pitch 2.4.1.4 zie herhalingstoonhoogte
replicatieproces 7.1.2.3 proces van celdeling en groei
residu 2.4.1.3 een lage toonwaarneming die opgeroepen wordt door een stel hoge tonen
residual inhibition 7.2.4.2 vermindering van (tinnitus)klachten door geluid aan te bieden dat klachten vermindert
resistieve comp. impedantie 4.2.1.3 deel van de weerstand (impedantie ) dat niet frequentie afhankelijk is (zie ook 8.1.3.6)
resolutie 5.3.2.3 mate van correctheid van de registratie van het oorspronkelijk signaal in digitale vorm
resonantie 4.1.1.2 trillingsvorm waarbij de materie deeltjes bewegen met minimaal energie verbruik ( zie ook 8.3.1.6)
resonantiefrequentie 9.2.3.7 frequentiegebied rond 3000 Hz dat versterkt wordt door resonantie in de gehoorgang
resonantieholte 4.1.1.2 ruimte waarin één component van het geluid versterkt wordt doordat de golflengte er net in past
resonatoren bij stemvorming 10.1.2.4 ruimte die door de specifieke vorm de presentatie van een bepaald frequentie gebied versterkt
responsie 1.1.5.12 4.5.1.1 reactie op een stimulus (geluids aanbieding)
responsiepatroon 6.2.2.2 patroon actiepotentialen van een zenuwcel na stimulatie met toonstootje
restgehoor 1.1.7.4 7.3.3.1 resterende mogelijkheden tot geluidswaarneming die te beperkt zijn voor spraak (ook 8.4.3.4)
retrocochleair (SH) 1.1.6.5 8.3.9.5 slechthorendheid met een oorzaak die in het auditieve verwerkingssysteen (hoger dan cochlea)
retrocochleaire banen 3.3.1.2 de neurale verbindingen tussen cochlea en de auditieve centra in de hersenen
retrospectief 7.3.1.4 achteraf beschouwend (onderzoek)
REUG 9.2.7.2 Real Ear Unaided Gain zie aldaar
reverberation 2.7.2.4 terugkaatsing van geluid nagalm(tijd)
reversibiliteit/reversibel 7.4.1.1 omkeerbaar, ongunstig effect kan herstellen
Reynell-test 8.4.7.3 gestandaardiseerde test op taalbegrip bij kinderen
rhombencephalon 3.1.1.3 hersengedeelte dat bestaat uit cerebellum, medulla oblongata en pons in de hersenstam
richtinggevoelige mikes 1.1.9.6 9.2.6.7 (systemen van) microfoon(s) die richting gevoelig zijn (zie ook 9.2.3.2)
richtinghoortest 1.1.5.11 9.3.4.4 test op het kunnen lokaliseren van een geluidsbron veelal afgenomen met z.g. richtinghoorboog
richtinghoren 1.1.4.6 2.7.1.2 het vermogen om te bepalen uit welke richting een geluid komt (zie ook 9.2.4.4)
rijping 8.2.3.2 rijping verder ontwikkelen van onderdelen van het centraal zenuwstelsel
rijping-kritieke periode 8.2.3.2 de ontwikkeling van horen en geluidwarnemen moet binnen een kritieke periode starten
rimteakoestiek 1.1.2.6 5.5.1.1 geluidssituatie (in een ruimte) belangrijkste componenten zijn lawaai of rumoer en galm
ringleiding 1.1.8.2 9.7.1.4 solo apparaat dat via een draadlus geluid elektromagnetischoverbrengt naar HT.
Rinne-test 1.1.5.4. 8.3.13.4 stemvorktest om geleidingsverlies en perceptief gehoorverlies te onderscheiden
rol KNO-arts 9.3.1.2 bijdrage in het aanpassen van een hoortoestel door de keel- neus- en oorarts
roll-over 8.3.5.4 discriminatie curve met heuvelvorm:bij grotere spraaksterkten neemt het woordverstaan weer af
ROM Read Only Mem. 9.2.5.7 geheugen met vaste opslag, die niet gewijzigd maar alleen uitgelezen kan worden
ronde venster 3.2.2.3 met membraan afgesloten opening van het binnenoor naar de middenoorholte
rondfluiten 9.2.6.5 zie rondzingen
rondzingen 9.2.3.6 piepen of fluiten van een hoortoestel, de microfoon vangt versterkt geluid uit de telefoon weer op
roze-ruis 5.3.1.3 ruis waarin de lage frequenties in grotere mate voorkomen dan de hogere frequenties
rubella (rode hond) 7.3.2.4 besmetting tijdens zwangerschap kan ernstige slechthorendheid meebrengen (ook 6.3.3.2)
rugzakje 1.1.10.3 9.9.1.1 geldbedrag toegekend voor extra onderwijsinspanningen wegens ernstige beperking
ruimtelijk horen 2.7.1.1 het waarnemen van meerdere geluiden die tegelijkertijd klinken in de akoestische omgeving
ruis 1.1.4.5 5.3.1.2 geluid dat naast het gewenste geluid (het signaal) aanwezig is (lawaai) (zie ook 2.9.1.2)
ruis-agnosie 6.2.3.5 zeldzame stoornis waarbij omgevingsgeluid niet en spraak wel herkend wordt
ruisonderdrukking (HT) 9.2.2.3 schakeling in hoortoestel om het gewenste geluid (signaal) te bevoordelen boven (stoor)lawaai
ruptuur 8.3.1.5 beschadiging met perforatie van een vlies (ronde venster of ook trommelvlies)
rustpotentiaal 4.4.1.1 elektrische potentialen die in een gezonde cochlea aanwezig zijn.
ruststroom 9.2.4.6 elektrische stroom die de versterker consumeeert als er geen signaal aangeleverd wordt
rusttonus 6.2.1.4 aantal actie potentialen dat wordt gegenereerd zonder stimulatie van percipiërende cel