R
radicaalholte1.1.6.49.2.7.3een operatief vergrote middenoor-holte door insluiten van aangrenzende luchthoudende holtes
radicaaloperatie1.1.6.48.1.2.6operatie waarbij de luchthoudende cellen in het mastoïd tot één grote ruimte worden gevormd
radical scavengers7.4.1.3vrije radicale vangers zouden bescherming geven tegen ototoxie van aminoglycosiden
radioverbinding1.1.9.4draadloze contact mogelijkheid tussen zender en ontvanger via radiogolven
RAM9.2.5.7Random Acces Memory geheugen waarvan inhoud zowel kan worden in- als uitgelezen
random4.4.1.7willekeurig zonder vast patroon optredend
randvoorwaarden5.1.1.4voorwaarde waaraan een oplossing van de bewegingsvergelijking moet voldoen
Ranvier knoop6.1.1.2onderbreking in de myeline schede van een axon
rarefaction fase4.5.1.3periode dat het basilairmembraan naar boven richting scala vestibuli beweegt
rarefacton polariteit4.5.1.3klik of geluidsstimulus die begint met een naar buiten zuigen van het trommelvlies
Rasmussen, bundel van3.3.1.3zie olivocochleaire bundel
raster in spectrum5.3.1.5structuur in spectrum van frequenties op onderling gelijke afstand (lin. schaal)
RASTI5.5.1.5RApid Speech Transmission Index: beperkte en dus snellere meeting van de STI waarde
ratio Scaling2.3.1.8methode om luidheid te meten
RBO9.9.1.2Regulier Basis Onderwijs
RCL2.3.1.9Range of Comfortable Loudness: intensiteits interval waarin het geluid als comfortable wordt ervaren
RDF9.2.5.4Recursieve Discrete Filters output wordt bepaald door alleen voorgaande in- en output waarden
REA regeling8.1.1.8mogelijkheid financiering van hulpmiddel bij hinder in de werksituatie
reactantie Xa8.3.1.6verzet tegen beweging (bij uittrekken of indrukken van een veer)
reactieve component8.3.1.6verzet tegen beweging die frequentie afhankelijk is (zie ook 4.2.1.3)
reactogram8.4.3.3formulier waarop de (goed/niet goed) reacties op aangeboden geluid worden aangetekend
REAG9.2.7.2Real Ear Aided Gain zie aldaar
Real Ear Unaided Gain9.2.7.2meting geluidsweergave in vrije veld zonder hoortoestel met slangetje in de gehoorgang
Real-Ear-Aided-Gain9.2.7.2meting geluidsweergave in vrije veld met hoortoestel met slangetje in de gehoorgang
REA-wet9.7.1.8“Wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten
REC9.9.1.4Regionaal Expertise Centrum met sturende taken voor schoolkeuze advisering
receptorpotentiaal6.1.1.3potentiaal die aan presynaptische zijde overdracht v.d. actiepotentiaal initieert (ook 6.2.1.3).
recessief7.3.2.5als de werking van de afwijkende allel zwakker is dan die van de normale tegenhanger
recessief doofheid7.1.2.5ondergeschikt, niet tot uiting komend
recessief erfelijk1.1.6.27.1.2.5aandoening wordt alleen overgeërfd als beide partner die aandoening recessief hebben
reciprook8.3.1.6omgekeerde
Recklinghausen ziekte van6.2.3.2bruine vlekken op huid (vlekkenziekte) kan gepaard gaan met zwellingen van zenuwomhulsel
reconstructie1.1.6.47.2.2.2gericht op herstel van constructie en werking (van de gehoorbeentjes keten in het middenoor)
recruitment1.1.4.72.3.1.7abnormaal snelle luidheidtoename bij toenemende intensiteit van een geluid
redundancy8.3.5.6overmaat aan informatie
redundantie8.3.5.2overmaat aan informatie dan minimaal nodig is om te verstaan
refer8.2.3.3term om aan te geven dat de screening niet voldoende was en herhalingsonderzoek nodig is
referentiecurve8.3.5.2ijking van de meetwaarde, gemeten bij een groep representatieve gezonde proefpersonen
referentie-elektrode4.5.2.1elektrode ten opzichte waarvan de meetelektrode de te meten potentiaal manifesteert
referentietoon2.4.1.2zuivere toon waarmee een geluid wordt vergeleken bij toonhoogtebepaling
reflectie (geluidsgolf)5.1.1.4terugkaatsing ( van geluidsgolf) (zie ook 2.7.2 en 5.6.1.2)
reflectie van geluid4.2.1.2terugkaatsing tegen een ander medium met andere dichtheid
reflectogram2.7.2.4weergave van impulsresponse meting als functie van frequentie en intensiteit
reflex8.3.1.2automatische reactie op een stimulus (b.v. aantrekken van een spier na een hard geluid)
reflex reacie op geluidaanbod8.4.2.3reactie op geluid met een kortevoorbijgaande beweging in rustige slaaptoestand (arousal)
reflexvervaltest (M.Stap)8.3.3.4test om een eventueel verval van de stapedius reflex te meten
refractaire periode6.1.1.2rust periode na vuring van een actiepotentiaal
Refsum syndr. Van6.2.3.3congenitale SH gecombineerd met progressieve polyneuropathie
regelgeving hoortoestel1.1.8.119.3.1.2beschrijving van geldende voorwaarden voor verstrekking van hoorapparatuur
regeling hulpmiddelen9.3.2.5regeling voor vergoeding van een deel van de aanschafkosten van en hoortoestel
Regionale.Indicatie.Cie1.1.10.39.9.1.4commissie die beoordeeld of op grond van de beperking extra onderwijsinspanning nodig is
Reissner, membraan van3.2.2.3tussenwand in de cochlea tussen de scala media en de scala vestibuli
rekenregel1.1.8.89.3.3(3)computer-reken programma dat vanuit audiometrische gegevens de HT instelling berekend
relaxatietrilling10.2.1.2trilling in ontspannen toestand
release10.2.1.4het ontsnappen van lucht uit het aanzetstuk bij trillen van de stembanden
release-time9.2.4.8uitregeltijd van een begrenzingschakeling
remedial teaching1.1.10.3extra individueel onderwijsaanbod als extra steun i.v.m. ernstige beperking
repetiton-pitch2.4.1.4zie herhalingstoonhoogte
replicatieproces7.1.2.3proces van celdeling en groei
residu2.4.1.3een lage toonwaarneming die opgeroepen wordt door een stel hoge tonen
residual inhibition7.2.4.2vermindering van (tinnitus)klachten door geluid aan te bieden dat klachten vermindert
resistieve comp. impedantie4.2.1.3deel van de weerstand (impedantie ) dat niet frequentie afhankelijk is (zie ook 8.1.3.6)
resolutie5.3.2.3mate van correctheid van de registratie van het oorspronkelijk signaal in digitale vorm
resonantie4.1.1.2trillingsvorm waarbij de materie deeltjes bewegen met minimaal energie verbruik ( zie ook 8.3.1.6)
resonantiefrequentie9.2.3.7frequentiegebied rond 3000 Hz dat versterkt wordt door resonantie in de gehoorgang
resonantieholte4.1.1.2ruimte waarin één component van het geluid versterkt wordt doordat de golflengte er net in past
resonatoren bij stemvorming10.1.2.4ruimte die door de specifieke vorm de presentatie van een bepaald frequentie gebied versterkt
responsie1.1.5.124.5.1.1reactie op een stimulus (geluids aanbieding)
responsiepatroon6.2.2.2patroon actiepotentialen van een zenuwcel na stimulatie met toonstootje
restgehoor1.1.7.47.3.3.1resterende mogelijkheden tot geluidswaarneming die te beperkt zijn voor spraak (ook 8.4.3.4)
retrocochleair (SH)1.1.6.58.3.9.5slechthorendheid met een oorzaak die in het auditieve verwerkingssysteen (hoger dan cochlea)
retrocochleaire banen3.3.1.2de neurale verbindingen tussen cochlea en de auditieve centra in de hersenen
retrospectief7.3.1.4achteraf beschouwend (onderzoek)
REUG9.2.7.2Real Ear Unaided Gain zie aldaar
reverberation2.7.2.4terugkaatsing van geluid nagalm(tijd)
reversibiliteit/reversibel7.4.1.1omkeerbaar, ongunstig effect kan herstellen
Reynell-test8.4.7.3gestandaardiseerde test op taalbegrip bij kinderen
rhombencephalon3.1.1.3hersengedeelte dat bestaat uit cerebellum, medulla oblongata en pons in de hersenstam
richtinggevoelige mikes1.1.9.69.2.6.7(systemen van) microfoon(s) die richting gevoelig zijn (zie ook 9.2.3.2)
richtinghoortest1.1.5.119.3.4.4test op het kunnen lokaliseren van een geluidsbron veelal afgenomen met z.g. richtinghoorboog
richtinghoren1.1.4.62.7.1.2het vermogen om te bepalen uit welke richting een geluid komt (zie ook 9.2.4.4)
rijping8.2.3.2rijping verder ontwikkelen van onderdelen van het centraal zenuwstelsel
rijping-kritieke periode8.2.3.2de ontwikkeling van horen en geluidwarnemen moet binnen een kritieke periode starten
rimteakoestiek1.1.2.65.5.1.1geluidssituatie (in een ruimte) belangrijkste componenten zijn lawaai of rumoer en galm
ringleiding1.1.8.29.7.1.4solo apparaat dat via een draadlus geluid elektromagnetischoverbrengt naar HT.
Rinne-test1.1.5.4.8.3.13.4stemvorktest om geleidingsverlies en perceptief gehoorverlies te onderscheiden
rol KNO-arts9.3.1.2bijdrage in het aanpassen van een hoortoestel door de keel- neus- en oorarts
roll-over8.3.5.4discriminatie curve met heuvelvorm:bij grotere spraaksterkten neemt het woordverstaan weer af
ROM Read Only Mem.9.2.5.7geheugen met vaste opslag, die niet gewijzigd maar alleen uitgelezen kan worden
ronde venster3.2.2.3met membraan afgesloten opening van het binnenoor naar de middenoorholte
rondfluiten9.2.6.5zie rondzingen
rondzingen9.2.3.6piepen of fluiten van een hoortoestel, de microfoon vangt versterkt geluid uit de telefoon weer op
roze-ruis5.3.1.3ruis waarin de lage frequenties in grotere mate voorkomen dan de hogere frequenties
rubella (rode hond)7.3.2.4besmetting tijdens zwangerschap kan ernstige slechthorendheid meebrengen (ook 6.3.3.2)
rugzakje1.1.10.39.9.1.1geldbedrag toegekend voor extra onderwijsinspanningen wegens ernstige beperking
ruimtelijk horen2.7.1.1het waarnemen van meerdere geluiden die tegelijkertijd klinken in de akoestische omgeving
ruis1.1.4.55.3.1.2geluid dat naast het gewenste geluid (het signaal) aanwezig is (lawaai) (zie ook 2.9.1.2)
ruis-agnosie6.2.3.5zeldzame stoornis waarbij omgevingsgeluid niet en spraak wel herkend wordt
ruisonderdrukking (HT)9.2.2.3schakeling in hoortoestel om het gewenste geluid (signaal) te bevoordelen boven (stoor)lawaai
ruptuur8.3.1.5beschadiging met perforatie van een vlies (ronde venster of ook trommelvlies)
rustpotentiaal4.4.1.1elektrische potentialen die in een gezonde cochlea aanwezig zijn.
ruststroom9.2.4.6elektrische stroom die de versterker consumeeert als er geen signaal aangeleverd wordt
rusttonus6.2.1.4aantal actie potentialen dat wordt gegenereerd zonder stimulatie van percipiërende cel