T
Taalaanbod in Spec. Onderwijs9.9.2.1Voor kinderen met hoor- en/of spraakbeperkingen is aangepast taalonderwijs geindiceerd
taalstoornis8.3.11.2niet normaal goed verlopende ontwikkeling van taal en spraak bij een kind
taalwetenschap10.1.1.2analyseert taalstructuren en zoekt relaties tussen de diverse taalstructuren
Tait-analyse8.4.7.3methode om comunicatieve vaardigheden in kaart te rengen bij CI
tastzin als geluidopnemer9.8.1.7vibratie apparatuur spraakcommunicatie ondersteunend bij ernstige auditieve beperking
TAV5.3.1.6Totale Amplitude Vervorming wordt uitgedrukt in % van het signaal
TC9.8.1.6Total Communication zie daar
technische specific. (HT)9.2.2.1karakteristieke technische gegevens van een hoortoestel (op een data blad)
tectel9.7.1.5een technische combinatie van teksttelefoon een personal computer.
tectoriaal membraan1.1.3.43.2.2.3weefselstructuur in de scala media die over de stereocilia van de haarcellen van Corti ligt
tegenkoppeling9.2.6.5gebruik van een deel van het uitgangssignaal als ingangssignaal voor sturing versterking
teksttelefoon9.7.1.5methode om gesprek in getypte vorm via de telefoon aan de slechthorende aan te bieden
telecoil1.1.8.29.7.1.5inductiespoel om geluid in de vorm van magnetisch veld op te vangen zie ook luisterspoel
telefoneren bij SH9.7.1.5methoden om bij slechthorendheid zo goed mogelijk gebruik te maken van de telefoon
telefoonbel9.7.1.5aandacht trekkend onderdeel van een telefoontoestel als er contact gezocht wordt
telefoontest1.1.5.28.3.7.5screeings-gehoortest met aanbieding van uitgesproken getallen in storend lawaai
telefoontje (hoortoestel)1.1.8.59.2.1.2de omvormer die het elektrische signaal in het hoortoestel omzet in geluid (luidsprekertje)
telencephalon3.1.2.5uitstulpingen van het diëncephalon die geweldig uitgroeien tot de grote hersenen
teletekst9.7.1.6TV informatiesysteem zoals ook betreffende ondertiteling van programma’s
Temp. Threshold Shift1.1.6.57.2.1.5TTS tijdelijke (hoor)drempel verschuiving tgv hard geluid
temporaal kwab3.3.1.2deel van de hersenen aan de zijkant waar de geluidsbewustwording plaats heeft
temporeeloplossend2.1.1.3onderscheidend vermogen om een signaal in het tijdsverloop te analyseren
temporeelverloop9.2.4.2verloop van een signaal in de tijd
temporele model frequentie2.4.1.5Koppelen van toonhoogte (freq) aan hetv egelmatig tijdpatroon van neurale impulsen
temporele resolutie6.2.2.2onderscheidingsvermogen naar tijdsverschillen (tijdsintervallen) (ook 7.2.3.2 en 2.4.1.5)
temporele structuur2.4.1.5verloop in de tijd (van een geluid) (zie ook 8.3.6.4)
temporele structuur spraak10.2.1.5verloop van spreektempo tijdens het spreken
tensor tympanicus1.1.3.33.2.1.3spiertje in het middenoor dat de bewegingsvrijheid van het trommelvlies kan wijzigen
tensor veli palentini3.2.1.3slikspier gehecht aan de buitenzijde van de buis van Eustachius
TEOAE transiënt4.3.2.3Transient Evoked OAE: met korte toonstootjes opgewekte OAE
TEOAE-test8.2.3.3test om door Transient Evoked Otoakoestische Emissies functioneren van het oor te bepalen
tertsband filter5.3.1.3instrument dat om een centrum frequentie een band van 1/3 oktaaf doorlaat (zie ook 2.7.1.4)
terugkoppeling9.2.6.5fenomeen dat een deel van het uitgangssignaal weer terug komt als ingangssignaal
terukkoppelingsonderdr9.2.6.8elektronische onderdrukking van het rondfluiten van een hoortoestel
tests gevoeligheid oor8.3.13.3diverse testen gericht op het screenen en/of bepalen van de gevoeligheid van het gehoor
tests niet organische SH8.3.13.4methoden om een niet organisch gehoorverlies vast te stellen
tests ongevoeligheid oor8.3.13.3.metingen gericht op het bepalen van de mate van ongevoeligheid van het gehoor
tests op aard gehoorverlies8.3.13.4metingen voor diagnostiek, gericht op het vaststellen van de aard van het gehoorverlies
tests op onderscheiding8.3.13.5testen op onderscheidingsvermogen en herkenningssnelheid van het gehoor
tests samenwerking oren8.3.13.6testen gericht op richtinghoren en selectief onderscheiden en fuseren naar richting
tests-interrelaties8.3.13.1verbanden en relaties tussen uitkomsten van diverse gehoortests
thalamus3.1.1.3tussen hersenen
Thalamus auditief6.2.2.7centrum van auditieve info verwerking op derde niveau
THD5.3.1.6Total Harmonic Dist.: Totale Amplitude Vervorming wordt uitgedrukt in % van het signaal
therapeutisch8.3.8.2gericht op herstel (therapie)
tijdcodering6.2.2.2verschijnsel dat actiepotentialen worden afgegeven tijdens de maximale uitbolling van het BM
tijdtheorie2.4.1.5theorie dat toonhoogte gehoord wordt door tijdsintervallen tussen neurale impulsen
tijdvenster5.3.2.5tijdsinterval waarover de response wordt gemeten
TILL9.2.4.9Treble Increase at Low Levels toestel geeft meer hoge tonenversterking bij lage intensiteiten
timbre1.1.2.22.4.1.3“kwaliteitskenmerk van geluid, “”vol””klinken
time restoration7.2.3.2spraakbewerking waarbij de stille periodes in de spraak worden opgerekt
time-image2.7.1.3een (tweede) waarneembare geluidsbron bij time-intensity trading proef
Time-intensity trading2.7.1.3uitwisseling van tijdsverschil met intensiteitverschil om lateralisatie in het midden te houden
Tinitus Retraining Therapie7.2.4.7TRT vermindering van tinnitus klachten door uitleg en opbouw van acceptatie/aanvaarden
tinnitus1.1.4.87.2.4.1verschijnsel dat men geluiden hoort die niet in de omgeving aanwezig zijn (tinnere=klinken)
tinnitus masker7.2.5.3methode om tinnitusklacht te verminderen door geluidsaanbod (zie ook 7.2.4.5)
tinnitus matchen7.2.4.2bij tinnitus zoeken naar een geluid dat het zelfde klinkt en even luid is
tinnitus onderzoek8.3.12.2tests om door geluidaanbod het karakter van het oorsuizen te beschrijven
tinnitus phase-out therapie7.2.4.6therapie door vergelijkbaar geluid alsde tinnitus geleidelijk over dagen zachter aan te bieden
tinnitus test interpretatie8.3.12.3het trekken van conclusies uit de verrichte tinnitus onderzoeken
tinnitus-analyse8.3.12.1methode om geluid van oorsuizen te karakteriseren
tinnitus-behandeling7.2.5.5behandelingen om tinnitusklachten te verminderen
tinnitusmasker7.2.4.6soort hoortoestel dat eengeluid produceert dat de tinnitus maskeert
tinnitusmeting -fMRI7.2.5.4relatie tussen fMRI meetgegevens en psycho-akoestische gegevens over tinnitus
tinnitus-neurostimulatie7.2.5.5methode om tinnitusklacht te verminderen door neuro-stimulatie
tinnitus-oorzaken7.2.5.2besproken worden mogelijke oorzaken van tinnitus
tinnitus-psychakoestisch7.2.5.3relateren van psycho-akoestische verschijnselen en meetresultaten aan mogelijke oorzaken
tinnitus-theorie7.2.5.2besproken worden theorieën betreffende mogelijke oorzaken van tinnitus
tip-links4.3.1.3verbindingen tussen de toppen van de ciliae van de haarcellen van Corti (zie ook 6.2.1.4)
toestelruis9.2.6.3ruis veroorzaakt in het hoortoestel door spontane activiteit van de diverse onderdelen
tolueen7.4.1.3organisch oplosmiddel dat ototoxische werking van (genees) middel kan versterken
tonotopie6.2.1.4ruimtelijke scheiding in het binnenoor en hogere hoorcentra naar frequenties (ook 4.6.1.3)
toonadaptatie verval8.3.4.1pathologische adaptatie bij langdurig aanbieden vaneen toon
toonaud. Meetprocedure8.3.2.5methode om de meting van het toonaudiogram uit te voeren
toonaudiometrie1.1.5.88.3.2.1methode om de gevoeligheid van het oor voor diverse frequenties te meten
toonbochtje1.1.8.69.2.3.7aanzetbochtje aan oorhanger voor aansluiting van slangetje naar oorstukje
toon-burst5.3.1.5korte toonstoot
toondecaytest8.3.4.1zie toonvervaltest
toonhoogte1.1.2.22.4.1.2subjectieve beoordeling van eigenschap van geluid, tussen hoog en laag (ook 5.1.1.5)
toonregelaar9.3.2.4instelmogelijkheid in een hoortoestel om de klankkleur van het geluid te wijzigen
toonstoot2.4.1.2korte toonstoot van één frequentie (zuivere toon) (zie ook 4.5.1.6)
toonvervaltest8.3.4.1test om stabiliteit van een oor te meten via waarneming van een aangehouden zachte toon
toonzwaai9.2.2.2een toon die geleidelijk van laag naar hoog zwaait om een frequentie karakteristiek te meten
Total Communication9.8.1.6systeem omzo vroeg mogelijk bij kind communicatie mogelijkheden te ontwikkelen.(7.3.1.2)
Total Harmonic Dist.5.3.1.6Totale Amplitude Vervorming wordt uitgedrukt in % van het signaal
toxoplasmose8.3.9.4griepachtige infectie die klierzwellingen veroorzaakt
traag-geluidherkennen1.1.4.108.3.13.5verschijnsel dat geluidsherkenning extra tijd vergt
tragus3.2.1.2voorkant van de ingang van de gehoorgang
Transcraniele Magn.Stim.7.2.4.6TMS aanbod van elektro magnetisch stimulus met elektroden op de schedel tegen tinnitus
Transcutane El-.NeurStimo7.2.4.6TENS aanbieden van elektrische stroompjes bij het uitwendige oor tegen tinnitus
transducerfunctie4.3.1.1model van interactie tussen omgeving en baby in het proces van de spraak-taalontwikkeling
transducersysteem4.3.2.1systeem met transducer dat is omvormer van ene energie vorm naar andere
transductie functie4.3.1.3omzetten van de ene energie vorm in de andere (bv trilling in lucht naar vloeistof door MO)
transductie proces4.3.2.1proces dat energievorm omzet in een andere vorm (mechanisch in elektrisch 6.2.1.4)
transint vervorming9.2.4.10vervorming: toestel kaan plotselinge sterkte veranderingen niet goed doorgeven (9.2.4.1(3)
transintkarakter (spraak)10.2.1.610.2.1.4de inzet (stijgsnelheid van intensiteit) van een spraakklank en evenzo de afronding
transistor9.2.4.6stroom versterkend element in elektronica bestaande uit drie lagen halfgeleiders
transmissie van geluid5.5.1.1overdracht van geluid van bron (zender) naar luisteraar (ontvanger)
transmitterstof6.1.1.3stof die in de zenuw (synaps) het doorgeven van de actiepotentialen doet plaatsvinden
transtympanaal4.4.1.4door het trommelvlies heen
transversale trilling4.3.1.2trilling waarvan de golfbeweging dwars op de voortplantingsrichting staat (slinger in touw)
trauma1.1.6.47.2.1.4verwonding, kwetsuur, (geestelijke0aandoening
Treacher Collins syndr7.3.2.3autosomaal dominante slechthorendheid met afwijkende kaak en aangezicht
triadische vergelijking2.5.1.2keuze opdracht om uit drie geluiden de twee meest op elkaar lijkende te kiezen
trichloorethyleen7.4.1.3organisch oplosmiddel dat ototoxische werking van (genees) middel kan versterken
trilling1.1.2.2.5.1.1.2periodieke beweging van een voorwerp of medium
trilling gedempt5.1.1.2trillingsbeweging die weerstand ondervindt en gerend (gedempt) wordt
trilling gedwongen5.1.1.2trillingsbeweging die van buitenaf onderhouden wordt door energie toevoer
trillingsapparaat9.8.1.7vibratie apparatuur spraakcommunicatie ondersteunend bij ernstige auditieve beperking
trillingstijd5.2.1.1de tijd die verloopt voordat een cyclus in een periodieke trilling zich weer herhaalt
trilwekker9.7.1.3wekker die door trillingen (vibraties) wil wekken
trimmer9.2.4.8regelbare (instelbare) condensator
triplet7.1.2.3opeenvolgend drietal nucleotiden dat de code van het aminozuur bepaalt
trommelholte1.1.3.33.2.1.3middenoorruimte waarin de keten van gehoorbeentjes hangt
trommelvlies1.1.3.23.2.1.2licht beweegbaar vlies tussen gehoorgang en middenoor dat beweegt door geluidstrillingen
trommelvlies buisje1.1.6.48.1.2.3buisje in het trommelvlies geplaatst om de beluchting van de middenoorholte te verzorgen
trommelvlies perforatie8.1.2.6niet gesloten trommelvlies (door gaatje of buisje)
trommelvliesbuisje1.1.6.47.2.2.3buisje in het trommelvlies om de beluchting van het middenoor te waarborgen
trompetboring (HT)1.1.8.69.2.3.9wijder opboren uiteinde geluidskanaal in het oorstukje (bevordering hoge tonen weergave)
T-stand in HT9.2.2.4stand in hoortoestel om via luisterspoel en elktro-magnetisch veld van ringleiding geluid aan te bieden
TTS1.1.6.57.2.1.5TTS tijdelijke (hoor)drempel verschuiving tgv hard geluid
tuba auditiva3.2.1.3zie buis van Eustachius
tuba-tympanitis8.1.2.3ontsteking van het trommelvlies door niet goed functioneren van de buis van Eustachius
tumor (acusticus)6.2.3.2zwelling of extra uitgroei van cellen die zenuwfunctie kan belemmeren
tuningcurve6.2.2.6in frequentie domein onderscheidend vermogen van een neuron (zie ook 4.6.1.4 en 3.3.1.2)
tweede taal1.1.7.4taal die geleerd wordt naast de eerste taal ( moedertaal)
tweede-orde filter9.2.4.7in serie schakeling van twee filters elk 6 dB per octaaf, samen 12 dB per octaaf
tweeklanken10.2.1.4klinkergeluid dat wordt geproduceerd terwijl ondertussen het aanzetstuk van vorm verandert
twee-toon suppressie6.2.2.3vuurfrequentie van een cel door een aangeboden toon wordt verminderd door tweede toon
tympan.normaal waarden8.3.1(3)niveau 3: normaalwaarden in tympanometrie bij kinderen en volwassenen
tympanogram indicaties8.3.1.5situaties waarin tympanometrie diagnostische waarde heeft of waar het niet gedaan mag
tympanogram meet freq.8.3.1.7invloed van de meetfrequentie op het meetresultaat
tympanogram voorbeeld8.3.1.4verschillende veel voorkomende vormen van tympanogrammen
tympanometrie1.1.5.58.3.1.1methode om de beweeglijkheid van het trommelvlies te bepalen en te registreren
tympanometrie kinderen8.3.1.8correcties bij jonge kinderen
tympanosclerose8.1.2.6verminderde beweeglijkheid van het trommelvlies door verkalking (kalkplekken)