V
vals negatief8.2.6.2ten onrechte beoordeeld alsof de afwijking afwezig is
vals positief8.2.6.2ten onrechte beoordeeld alsof de afwijking aanwezig is
Vasalva test8.3.1.5methode om de buis van Eustachius open te persen door overdruk in de keelholte op te bouwen
vasculair8.3.9.5een bloedvat betreffend (zie ook 6.3.3.2)
vector5.1.1.1aanduiding van grootheid met grootte en richting (in meerdere dimensies)
VEE7.3.3.4Visual Enhancement Effect:toename van spraakverstaan door verstrekken visuele informatie
veerkracht8.3.1.6vermogen om een kracht op te vangen door rek en dus terugduwkracht
velair10.2.2.3kenmerk medeklinker, productie door tongbult achter in de mondholte (bv k)
veldpotentiaal4.5.1.2potentiaal die is opgebouwd uit elektrische bijdragen van veel neuronen
velum10.1.2.3zachte verhemelte achter in de mondholte
VEMP4.5.3.3Vestibular Evoked Myogenic Potential: reflexmatig aantrekken van nekspieren door geluid
venstering5.3.2.5het geleidelijk in en uitlaten gaan (faden) van een (kort) geluidssignaal
venting (kanaal)1.1.8.69.2.3.8doorboring van het oorstukje voor ventilatie maar vooral tegen hinder van eigen stem (occlusie)
ventraal3.1.1.2aan de buikzijde (de zelfde betekenis als anterior)
verbale Agnosie7.2.9.2woorddoofheid, geen herkenning van woorden en/of gesproken taal
verbeteren horen1.1.9.2methoden om de geluidswaarneming te verbeteren
vergaderset9.7.1.4serie tafelmicrofoons met prioriteitsschakeling zodat één spreker te gelijk wordt gehoord
vergoeding comm.app.9.7.1.8in situaties kan een SH gedeeltelijke vergoeding verkrijgen voor communicatieapparatuur
vermoeibaarheid gehoor7.2.3.2abnormaal sterke afname van luidheid bij een aangehouden toon
verrijkingsperiode taal11.1.1.7Derde fase in de spraak-taalontwikkeling tussen 2½ en 5 jaar
verschiltoon2.6.1.2tonen die hoorbaar wordenals twee aangeboden tonen zeer krachtigworden (ook 2.4.1.3)
verstaan in lawaai / STI7.4.3.2relatie STI meetresultaat en verstaan in lawaai door slechthorenden
verstaan in ruis1.1.4.58.3.7.1vermogen om in omgevingsrumoer (ruis) toch spraak te verstaan zie S/N en S/N-test
verstaan van spraak1.1.4.49.3.2.2het kunnen onderscheiden en herkennen van spraakgeluid zodat het gesprokene begrepen wordt
versterker klasse A/B/C/D9.2.4.6verschillende vormen van versterkers toegepast in hoortoestellen
versterkings factor9.2.4.6versterking elektrische stroom tussen basis en emittor
verstrekking van HT1.1.8.119.3.1.5het meebetalen (van de zorgverzekeraar) aan de aanschafkosten van het hoortoestel
vertex4.5.1.2top van het hoofd
vertraagd horen7.2.3.2verschijnsel dat het herkennen van een (spraak)geluid trager verloopt dan bij normaalhorenden
vertragingstijd2.7.2.1weergave van het zelfde geluid uit twee of meer bronnen met een onderling tijdsverschil
verval (luidheid/reflex)8.3.3.1zie decay
vervaltest8.3.3.4meetmethode voor verval van een reactie (luidheid, aanspanning) op een aangehouden geluid
vervormd geluid horen7.2.3.2aandoening in het oor waardoor geluiden abnormaal klinken, met name wat timbre betreft
vervorming5.3.1.6verschijnsel dat de spectra van inkomend- en uitgaand signaal niet gelijk zijn (9.2.4.10)
vervorming-fase9.2.4.10verschil tussen ingangs- en uitgangssignaal t.g.v.tijdvertraging in schakeling
vervorming-harmonisch9.2.4.10toevoeging door de schakeling van harmonischen van aangeboden frequenties (2f0, 3f0, nf0)
vervorming-intermodulatie9.2.4.10als naast twee aangeboden frequenties de output ook combinaties ervan bevat (nf1 + m f2)
vervorming-lineair9.2.4.10vervorming doordat de frequentie karakteristieken van onderdelen niet geheel vlak zijn
vervorming-transinte9.2.4.10vervorming doordat toestel een plotselinge sterkte verandering niet instantaan kan doorgeven
verworven SH1.1.6.37.2.1.4slechthorendheid die na de geboorte is ontstaan (door infectie, ongeval, zuurstof gebrek e.d.)
verzilveren (oorstukje)1.1.8.69.2.3.4het aanbrengen van een zilverlaagje op het oorstukje tegen irritatie van de gehoorgang
vesicles6.1.1.3blaasjes in de presinaptische cel bevattend pakketjes transmiter stof
vestibulair-systeem1.1.4.123.2.2.2binnenoor-syteem, vaak is dan speciaal het evenwichtssysteem bedoeld
vestibularis (nervus)3.2.2.3zenuw vanuit het evenwichtsorgaan
vestibulocochlearis (N)3.2.2.3zenuw die zowel de N vestibularis als de N cochlearis omvat
vestibulum3.2.2.3“””voorhof””, ruimte in het labyrint die utriculus en sacculus omvat”
video-kymografie10.3.3.2methode om beweging van de stembanden te meten en op video vast te leggen
vingeralfabet1.1.7.69.8.1.7systeem van vingerstanden gekoppeld aan letters ter ondersteuning van het spraakverstaan
vingerspellen9.8.1.6met vingerstand uitbeelding geven van de letters van gesproken woorden
virtual-pitch2.4.1.3zie residu
virtuele geluidsbron2.7.2.1schijnbare geluidsbron waar de gereflecteerde geluiden vandaan lijken te komen
visceromotorische vezels3.2.1.3beïnvloeding door chorda tympani van ingewandsfunctie
viseem10.3.1.3spraakklanken die (vrijwel) met het zelfde mondbeeld worden geproduceerd
visicom1.1.9.49.7.1.5apparaat om via telefoonverbinding getypte boodschappen uit te wisselen
Visual enhancement7.3.3.4VEE: toename van spraakverstaan door verstrekken visuele informatie
vlieziglabyrint3.2.2.3het binnenoor dat gelegen is in het benig labyrint
vocaal1.1.2.48.3.5.2klinker (in een woord)
vocaliseren11.1.1.5het besturen van de mond-keelholte om spraakgeluiden goed te produceren (articuleren)
Voice-Onset-Time10.2.1.4tijdsverschil tussen begin van de stembandtrilling en ontsnappen van lucht uit het aanzetstuk
voltooiingsfase taal11.1.1.8Vierde fase in de spraak-taalontwikkeling tussen 5 en 10 jaar
voordarm3.1.2.3in embrionale staat kieuwzakje waaruit de slokdarm en keelstreek zich ontwikkelen
voorgrondgeluid1.1.3.5het geluid waaraan betekenis wordt toegekend: het signaal
voorschrijven HT1.1.8.89.3.1.2het aangeven per recept of voorschrift van het bedoelde hoortoestel
voorspellende waarde8.2.6.(3)niveau 3: het terecht trekken van conclusies uit voorkomende verschijnselen.(ook 8.2.6.2)
voortplantingssnelheid5.2.1.1snelheid waarmee de trilling (golfbeweging) zich door de desbetreffende materie voortplant
VOT10.2.1.4zie Voice Onset Time
VRA8.4.4.1Visional Reinforcement Audiometry
vragenlijst gebruik ha9.3.5.1methode om het gebruik en het effect van de toepassing van een hoortoestel te meten
vrije veld5.5.1.2ruimte waarin geen terugkaatsing (reflectie) van geluidsgolven optreedt
vroeg linguale periode11.1.1.6Tweede fase in de spraak-taalontwikkeling tussen 1 en 2½ jaar
vroegopsporing1.1.5.28.2.3.1onderzoek gericht op ontdekken van beperkingen (in hoorfunctie) op zeer jonge leeftijd